Aktan Sigorta Aracılık Hizmetleri | Sivas Sigorta, Trafik, Kasko, Sağlık, Seyahat Sigortaları

Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Aydınlatma Metni

AKTAN SİGORTA GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA POLİTİKASI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi ve muhafaza edilmesi önem arz etmektedir. Bu sebeple Yücel tan sigorta aracılık işlemleri ve Sivas Aktan Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. şti. bundan sonra Aktan Sigorta olarak anılacak. Aktan Sigorta olarak sizlere ait kişisel veri ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin korunması, muhafaza edilmesi ve işlenmesi hususunda kanuna uygun teknik ve idari tedbirleri alabilmek için gereken hassasiyeti gösteriyoruz..

1. Kişisel Veri

Kim olduğunu doğrudan veya dolaylı olarak belirleyen gerçek kişiye ait tüm bilgilere kişisel veri denir. Kişisel verileri işlenen tüzel kişiler bu kanunun kapsamı dışındadır. Kişiyi belirlenebilecek hale getiren unsurlar sadece ad ve soyad değildir. Kişinin ekonomik, sosyal, fiziki, kimlik bilgileri, IP adresi, ses kaydı, taşıt plakası, hobileri, tercihleri, görüştüğü kişiler vb. bilgilerde kişisel veridir. Yani kısaca tek başına veya başka kaynaklar ile ilişkilendirilerek bir gerçek kişi tanımlanabiliyorsa bu kişisel veridir. Bir kişiyi belirlemeyen veya belirlemeyecek olan veriler anonim veridir. Veriyi anonimleştirme işlemi geri dönüşünün olmaması durumunda geçerlidir.

2. Özel Nitelikli Kişisel Veri

Özel nitelikli kişisel veri öğrenildiği takdirde kişiyi mağdur edecek veya ayrımcılığa uğratacak nitelikteki verilerdir. Kanunun 6.maddesine göre; “kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler” dir. Belirlenen diğer kişisel verilere göre daha önemlidir ve korunması daha sıkı şekilde olmalıdır. Kişinin rızası olmadan özel nitelikli kişisel verinin işlenmesi kanunen yasaklanmıştır. Fakat kişinin açık rızası olmadan sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin aşağıdaki hallerde işlenmesi mümkündür:

– Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, ancak kanunlarda öngörülen hallerde,
– Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir

3. Kişisel Veri İşlemede Açık Rıza Şartı

Kanunun 5. Maddesi uyarınca açık rıza verinin işlenmesi için hukukilik kazandıran tek unsur değildir. Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde, açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

b. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

c. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

d. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

e. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

f. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

g. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 1. Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği

6698 sayılı KVKK uyarınca, AKTAN SİGORTA ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

5. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri

Paylaştığınız kişisel veriler,

a. Müşterilerimizin istemiş oldukları ürünleri tekliflendirmek ve poliçelendirmek için;

b. Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;

c. Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için;

d. Müşterilerimize geniş kapsamda çeşitli imkânlar sunabilmek veya bu imkânları sunabilecek kişi veya kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek için;

e. Reklam tercihlerini analiz etmek için,

f. Pazarlama Operasyonlarının Yürütülmesi,

g. Kurumsal İletişim Operasyonlarının Yürütülmesi

h. İhtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması

ı. İşe alım süreçlerinde adayların değerlendirilmesi

j. Ticari ve/veya hukuki iş stratejilerin planlanması, 

k.Değişen-gelişen ürün ve hizmetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek ve gereken durumlarda aydınlatmanın yapılabilmesi;

l. Veri güvenliğinin sağlanabilmesi;

m.Aktan Sigorta olarak internet üzerinden sunulan mal ve hizmetlerin geliştirilebilmesi;

n.Yaşanan olumsuzlukların hızla çözümlenebilmesi,

Tüm bu amaçlarla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen “kişisel verileri işleme şartlarına” uygun olarak işlenmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE YÖNELİK İLKELER

 1. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesini;
 2. Hukuka uygun olarak işlemeyi;
 3. Verilerin güncelliğini sağlamayı;
 4. Dürüstlük kurallarına uygun davranmayı;
 5. İşlendiği amaç dışında kullanılmamasını;
 6. İşlendiği amaçla ölçülü ve sınırlı olmasını;
 7. Genel ahlaka, örfe ve adete uygun olarak işlemeyi;

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemeyi;

AKTAN Sigorta olarak ilke edindik.

7.  Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla, AKTAN SİGORTA ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; ana hissedarlarımız, hissedarlarımız, reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz; başta AKTAN SİGORTA altyapısını kullanan şubeler, firmalar,yurt içinde yerleşik sigorta şirketleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişiler ve kuruluşlardır.

8. Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli

Kişisel verileriniz,

 1. Aktansigorta.com internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar ile ad, soyad, T.C. Kimlik Numarası, araç plakası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;
 2. Aktan sigorta ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;
 3. Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, anket, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformları (Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat vs) gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıma açık profil ve verilerden;
 4. Aktan sigorta iletişim kanallarından telefon faks vb
 5. Aktan sigorta şubelerinden
 6. Aktansigorta, aktan sigorta şube ve çalışanlarına ait sosyal medya hesaplarından
 7. Aktan sigortaya ve personellerine ait whatsapp numaraları üzerinden yazılı yada görsel olarak
 8. Aktan sigorta ile iş paylaşımı yapan acentelerden
 9. Aktan sigorta, aktan sigorta şb ve çalışanlarına ait iletişim kanallarından sms veya sözlü olarak iletilmesi

9. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.

Kişisel Verileriniz;

 1. Ürün ve hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız,
 2. Acentesi olduğumuz sigorta şirketlerine
 3. Acil yardım çağrısı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili mercilere,
 4. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,
 5. Aktan sigorta ile ticari ilişki içinde bulunan ve telefon numaranıza sahip tüzel kişilere,
 6. Aktan sigortaya ait yazılım proğramları

10. Kişisel Verilerin Saklanması Ve Korunması

Aktan sigorta kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

11. Kişisel Verilerin Güncel Ve Doğru Tutulması

KVKK’nun 4. maddesi uyarınca AKTAN SİGORTA kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda AKTAN SİGORTA yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için üyelerimizin ve müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini tüm iletişim kanallarımızdan paylaşması veya web sitesi üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

12. 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesi Kapsamında Sayılan Haklarınız

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Yücel Tan Sigorta Aracılık İşlemlerine Marka adı ‘’Aktan Sigorta’’ ya iletmeniz durumunda Yücel Tan Sigorta Aracılık İşlemlerine Marka adı ‘’Aktan Sigorta’’ talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usül ve Esasları Hakkında Tebliği’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Bu kapsamda dilediğiniz zaman Kanunun 11. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan Şirketimize başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz.

Buna göre kişisel verisi işlenen müşterilerimiz;

 1. Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal yükümlülük sürelerinin sona ermesi halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
 8. Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme, haklarına sahiptirler.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla ı ‘’Aktan Sigorta’’

Camii Kebir Mahallesi 2 Sokak Güldiken Apartmanı Kat 1 No 3 Sivas adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden iletebilir, noter kanalıyla, aktansigorta@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

Aktan Sigorta cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 5. Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir

Aktan Sigorta

Camii Kebir Mahallesi 2 Sokak Güldiken Apartmanı Kat 1 No 3 Sivas

Tel: 0346 224 5990 – 0850 304 5858
bilgi@aktansigorta.com